REGULAMIN WARSZTATÓW, WYDARZEŃ I IMPREZ ORGANIZOWANYCH W PRZYSTANI TWÓRCZEJ – CIEPLICKIM CENTRUM KULTURY ZE WZGLĘDU NA RYZYKO ZAKAŻENIA COVID-19

 

 

W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przez zakażeniem COVID-19, na czas trwania warsztatów i imprez organizowanych w Przystani Twórczej - Cieplickim Centrum Kultury wprowadza się niniejszy regulamin.

Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją poniższych zapisów.

 

 1. We wszystkich wydarzeniach mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. Rodzic jest zobowiązany upewnić się,że dziecko nie ma temperatury oraz że nie ma żadnych symptomów infekcji lub choroby zakaźnej.

 2. Na wszystkie wydarzenia nie mogą uczęszczać osoby mieszkające w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub mające w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z taką osobą.

 3. Przed i po zajęciach sale zostaną przewietrzone, a ławki i przybory do warsztatów (imprez) zdezynfekowane.

 4. Powierzchnie wspólne (klamki, poręcze, toalety), będą dezynfekowane na bieżąco.

 5. Podczas obecności w siedzibie Przystani Twórczej obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, dzieci i ich rodziców wynoszący min 2 m, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 6. Uczestnicy warsztatów, imprez zobowiązani są do przychodzenia na warsztaty, imprezy o wyznaczonej godzinie (maksymalnie 5 minut przed wydarzeniem.

 7. Każdy uczestnik warsztatów musi posiadać środki ochrony osobistej (do zasłaniania ust oraz nosa)

 8. Przed wejściem do siedziby Przystani Twórczej każdy uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk (środki do dezynfekcji zapewnia Przystań Twórcza).

 9. W przypadku podejrzenia u uczestnika warsztatów,imprez infekcji lub objawów choroby zakaźnej, zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni rodzice. Dziecko zostanie odizolowane w osobnym pomieszczeniu gdzie będzie czekać na opiekuna prawnego.

 10. Zgłoszenie udziału w warsztatach/imprezach/wydarzeniach/próbach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych przez Przystań Twórczą Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze instytucjom: Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym.