Jelenia Góra dnia 12.07.2021 r.

 

P.o. Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalista ds. programowania działalności podstawowej i organizacji imprez

Miejsce wykonywania pracy: Jeleniogórskie Centrum Kultury

filia Przystań Twórcza, ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra

 

1.       Wymagania:

a)       wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu lub przy organizacji imprez czy wydarzeń  artystycznych lub marketingu i Public Relations lub w mediach;

b)      umiejętność pracy pod presją czasu;

c)       umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość;

d)      umiejętność pracy z odbiorcami/klientami w różnym wieku, szczególnie dziećmi i seniorami.

e)       umiejętność szybkiego uczenia się rzeczy nowych i chęć samorozwoju;

f)       praktycznej znajomości MS Office, w szczególności Word, Excel.

 

  1. Mile widziane:

      a)   mile widziane doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu lub opieki merytorycznej i promocji     

      warsztatów artystycznych, edukacyjnych czy kursów językowych,

      b)   mile widziane doświadczenie przy organizacji imprez czy wydarzeń artystycznych lub sportowych  

            lub marketingu i Public Relations,

       c)   zdolności organizacyjne i negocjacyjne;

d)      doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą lub seniorami;

e)       wiedza teoretyczna lub praktyczna z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania środków zewnętrznych,

f)       zainteresowanie marketingiem, kreowaniem wizerunku firmy, fotografią, teatrem, muzyką, tańcem, sportem itp.

g)      umiejętność obsługi programów graficznych (np. Illustrator, Corel) i mediów społecznościowych,

3.       Oferujemy:

a)       stabilną pracę;

b)      umowę o pracę;

c)       możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

  1. Zakres obowiązków na stanowisku:

a)       opieka merytoryczna i promocja warsztatów w tym Zimowych i Letnich Warsztatów Dziecięcych oraz organizacja wystaw prac uczestników warsztatów, przy współpracy z innymi zespołami

b)      organizacja, koordynowanie i prowadzenie imprez artystycznych,

c)       prowadzenie diagnozy i analizy potrzeb społeczności lokalnej w zakresie krzewienia kultury przez instytucję i organizowanie animacji, warsztatów itp. we współpracy z lokalną społecznością;

d)      promocja instytucji i działań statutowych placówki w tym stałych form pracy, kontakty z mediami, działania z zakresu Public Relations i budowanie wizerunku firmy m.in. w mediach społecznościowych,  a także. dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych;

e)       współpraca z poszczególnymi filiami jednostki przy realizacji zadań statutowych instytucji;

f)       prowadzenie sekretariatu, ewidencji korespondencji,

g)      prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,

h)      prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych,

i)        prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j)        Wykonywanie innych obowiązków zlecanych przez Dyrektora.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1.       Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV).

2.       List motywacyjny

3.       Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw  pracy.

4.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

a.       ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Jeleniogórskim Centrum Kultury filia Przystań Twórcza w Jeleniej Górze”.

b.       „Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą”.

c.       Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

5.       Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a)       praca w siedzibie Filii JCK Przystań Twórcza przy ul. Cieplickiej 74 58-560 Jelenia Góra Jeleniej Górze a w czasie imprez na terenie odbywania się imprezy.

b)      stanowisko związane z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się między budynkiem siedziby a miejscem organizacji imprez.

 

 Wymagane dokumenty należy składać:

 

a)       w sekretariacie JCK filia Przystań Twórcza w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra (skrzydło Szkoły Podstawowej nr 6)

b)      na adres: JCK filia Przystań Twórcza w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra do dnia 29.07.2021 r. do godz. 15:00

 

Dokumenty, które wpłyną do JCK filia Przystań Twórcza w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do JCK filia Przystań Twórcza).

Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej JCK filia Przystań Twórcza w Jeleniej Górze pod adresem internetowym ptcck.bip.jeleniagora.pl w zakładce praca oraz na stronie www.przystantworcza.pl.

 

p.o. Dyrektora

Jeleniogórskiego Centrum Kultury

Jarosław Gromadzki

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w związku z rekrutacją pracowników.

2.       Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.       Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowe jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul.1 Maja 60.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Laura Uglanica, tel. 75 64 78 884.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby rekrutacji pracowników.

Dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia rekrutacji oraz do wygaśnięcia obowiązków przechowywania dokumentacji osobowej wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Powierzone nam przez Pana/Panią dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną oraz tym podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane.

Jednocześnie informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich, i że nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Jako administrator danych dokładamy starań, by zagwarantować bezpieczeństwo powierzonym nam danym osobowym. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że naruszamy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).