IMPREZY

NEWSLETTER

Regulamin konkursu

„Cieplice- nasz nowy dom. Wywiad”

Młodzież  jeleniogórskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wywiad…
1.    Konkurs organizowany jest przez ZSO nr 2  w Cieplicach i  Przystań Twórczą – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze w ramach zadania „Nie tchórz – Przystań i twórz” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014 , dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury .

2.    Wymogi tematyczne:
 Uczestnicy przeprowadzają wywiady z  mieszkańcami Cieplic, którzy przybyli  do miasta po drugiej wojnie światowej. Uczniowie mają za zadanie nagrać  wspomnienia ciepliczan o początkach  życia w tym miejscu. Pytania mogą dotyczyć problemów  życia codziennego, pracy, wyglądu miasta, nadziei wiązanych z tym miejscem, przyczyn pozostania i próby podsumowania, czy wybór ten był słuszny.

3.    Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy oraz zasad przygotowania i przeprowadzania wywiadu a także zaangażowanie młodzieży w odkrywanie  przeszłości miejsca, jakim są Cieplice. Organizatorom zależy na upowszechnieniu wiedzy o życiu pierwszych mieszkańców, przypomnieniu ich losów, odtworzeniu historii, sylwetek.

4.    Wywiady powinny być nagrane kamerą cyfrową lub innym sprzętem multimedialnym (w miarę możliwości większość ustawień powinna być manualna, pliki w formacie MP4 (kodek h. 264) albo AVCHD). Czas trwania nie powinien przekraczać 10 minut. Wywiad może być przeprowadzony przez max. 2 osoby z jedną lub kilkoma osobami np. rodziną bohatera.

5.    Prace zapisane na  płytach CD lub DVD powinny   być opatrzone godłem, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem powinny się znaleźć szczegółowe dane autorów: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty internetowej, nazwę szkoły, imię i nazwisko  nauczyciela-opiekuna oraz imię i nazwisko osoby-bohatera wywiadu.

6.    Materiały należy składać osobiście w sekretariacie II LO w Cieplicach lub wysłać listem poleconym na adres: ZSO nr 2, ul. Gimnazjalna 2-4, 58-560 Jelenia Góra z dopiskiem: „Cieplice- nasz nowy dom. Konkurs” w terminie do 3 listopada 2014 roku. ( liczy się data dostarczenia materiałów konkursowych, a nie data stempla pocztowego).

7.    Uczestnicy konkursu wezmą udział  w warsztatach dziennikarsko-operatorskich organizowanych w Przystani Twórczej (daty i godziny warsztatów podane będą na stronie www.przystantworcza.pl).

8.    Jury konkursu składać się będzie z pracowników Przystani Twórczej i II LO w Cieplicach oraz zaproszonych specjalistów.
 Jury, spośród dostarczonych materiałów, wybierze 3 najlepsze prace. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przystani Twórczej i II LO w Cieplicach.

9.    Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów upominkowych. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

10.     Laureaci konkursu, wyróżnione osoby, nauczyciele  oraz bohaterowie wywiadów wezmą udział w uroczystej gali, która odbędzie się w auli II LO w Cieplicach 14 listopada o godz. 11. 00. Prezentacja nagrodzonych materiałów odbędzie się w Przystani Twórczej.

11.    Terminy:
- do  15 września 2014- zgłoszenie udziału w konkursie. Prosimy kierować je na adres mailowy szkoły: sekretariat@norwid.jgora.pl z dopiskiem konkurs ”Cieplice – nasz nowy dom. Wywiad”, wraz z wypełnioną czytelnie kartą uczestnictwa oraz podpisanym regulaminem. Osoba zgłaszająca się do udziału w konkursie powinna mieć gotowy temat wywiadu oraz osobę, z którą go przeprowadzi .
-28.09.2014 -15.10.2014  -warsztaty dziennikarskie w Przystani Twórczej;
-03.11. 2014 - zakończenie przyjmowania prac/wywiadów;
-12.11.2014 - ogłoszenie wyników konkursu;
-14.11.2014 - uroczysta gala wręczenia nagród w auli II LO o godz. 11.00;
-15.11.2014  - pokaz pokonkursowy w Przystani Twórczej. o godz. 16.00

12.     W sytuacji gdy uczestnik nie ukończył 18 lat zobowiązany jest dostarczyć zgodę rodzica bądź opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie.

13.     Warsztaty są bezpłatne

14.     Uczestnicy zobowiązani są pozostawić salę warsztatową, sprzęt i narzędzia przez nich używane w należytym porządku. W razie dokonanych szkód uczestnik pokrywa koszt jego naprawy bądź musi go odkupić.

15.     Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas warsztatów czy zajęć oraz za ich zniszczenia przez innych uczestników.

16.    Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie go z udziału w warsztatach. Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu

17.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz do odwołania imprezy.

18.    Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania nagranych przez nich wywiadów, rejestracji z warsztatów oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w związku z warsztatami i konkursem do jego promocji, m.in. na stronie www.przystantworcza.pl oraz stronach internetowych lokalnych mediów a także  w folderach okolicznościowych.

19.     Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

20.     Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie organizatorów.

21.     Zadanie „Nie tchórz – Przystań i twórz” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014

22.    Więcej informacji udziela: Halina Lejczak polonistka w II LO w Cieplicach; adres mailowy: lejczak@poczta.onet.pl, bądź Przystań Twórcza imprezy@przystantworcza.pl